.RU

06.06-12.06.2008 г., с. 23 - Тема: строителство, строителен контрол06.06-12.06.2008 г., с. 23


^ Политическата - подкрепа за "Набуко" трябва да се активизира


В световен мащаб тръбопроводите за енергоресурси трябва да се експлоатират като транзит­ни съоръжения, а не като средство за препро­дажба на ресурсите, минаващи през територията на една или друга страна. Това каза министъ­рът на икономиката и енергетиката Петър Димитров пред участниците в конферен­цията "Каспийски нефт и газ", която се провежда в столицата на Азербайджан Баку.

Петър Димитров защити тезата, че газоп­роводите „Набуко" и „Южен поток" не се изключват взаимно и има необходимост от реализацията и на двата проекта. Иконо­мическият министър се аргументира с факта, че общият капацитет и на двата га­зопровода ще бъде 62 млрд. куб метра газ годишно, а това количество през 2020 го­дина ще удовлетворява едва 1/3 от допъл­нителните потребности на страните от Ев­ропейския съюз. По отношение на „Набуко" министър Димитров подчерта, че е задължително активизиране­то на политическата подкрепа за проекта, формата на която трябва да се уточни максимално бързо. Спо­ред него сред основните източници за доставка на газ за „Набуко" е Азербайджан, заради високата сте­пен на разработени находища и политическата си стабилност. Слдеват го Иран, Ирак и Египет, а на по­следващ етап Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.


Снимка на една колона - Петър Димитров, министър на ико­номиката и енер­гетиката
06.06-12.06.2008 г., с. 24


Пълнежът на БВП


Поддържането на високи косвени данъци за сметка на преките е удобно за бюрократите, тъй като косвените налози са по-лесно събираеми


^ ПРОФ.Д-Р ГАРАБЕД МИНАСЯН

ПРЕД MONEY.BG

В продължение на декада българска­та икономика от­белязва позитивен прираст на БВП със средногодишен реален темп на прираст от над 5 процента. Противоречива е обаче картината, представящa динамиката на еле­ментите на БВП. Трите основни положи­телни съставки на БВП . (крайно потребление, капиталообразуване и износ) растат по-бързо от БВП. Финансирането на техния прираст се осигурява от . единствената негативна съставка - вноса. Икономическата логика подсказва, че подобно съотношение не може да бъде трайно, то създава напрежение и не-равновесие в икономичес­ките и потребителски структури, които в бъдеще ще трябва да бъдат проме­нени. Траен двигател на икономическия прогрес могат да бъдат единствено вътрешните фактори на икономическо развитие.

Особено бързо расте капиталообразуването. Нор­мата на натрупване достиг­на изключително високи стойности (36.7% през 2007 г.!). Такова високо равнище на капиталообразуване не съответства на относително скромните темпове на прираст на БВП. Ситуацията напомня самоцелното натрупване през годините на т.нар. со­циалистически период у нас.

Относителното равнище на спестяване изостава да­леч назад - то се задържа устойчиво на около 15% от БВП. Населението и ико­номическите агенти не про­явяват особено желание за спестяване, но инвестици­онната активност расте почти неудържимо. Тя е в синхрон с високите темпо­ве на прираст на вноса, на кредитната активност на търговските банки, както и с притока на чуждестранни финансови ресурси по ли­ния на преки инвестиции и на частен външен дълг.

Комбинацията на високо относително натрупване, от една страна, и скромни темпове на икономически растеж, от друга, говори за ниска ефективност на ин­вестициите. При домини­ране на пазарните взаимо­отношения и частна собст­веност върху средствата за производство тя е възмож­на тогава, когато инвести­циите се насочват към неп­роизводителни дейности. Такава е например интен­зивното масово строителс­тво, основно във вид на скъпоструващи и слабо-функционални обекти. То е много повече форма на вложение и на очаквано дохо­доносно използване на фи­нансови ресурси при съ­ществуващите нагласи и

условия, отколкото про­диктувано от належащи со­циални и производствени нужди.

Достатъчно интригува­що, двигател на БВП по ли­ния на отрасловите му със­тавки е добавката над брутната добавена стойност, ус­ловно наречена "Коректи­ви", която се запълва от непреките данъци. Поддържането на високи кос­вени данъци за сметка на преките данъци е удобно за бюрократите от Министерството на финансите, тъй като косвените данъци са по-лесно събираеми.

С изпреварващи темпове нарастват услугите, докато индустрията и селското стопанство изостават зна­чително. От сектора на ус­лугите се наблюдава особе­на активност и динамика във финансовото посред­ничество, търговията, ре­монта на автомобили. Отк­рояващ се подотрасъл при услугите с изключително силен растеж е финансово­то посредничество, което корелира с агресивната кредитна политика на търговските банки.

Впечатлява също и ряз­кото пропадане на добаве­ната стойност в селското стопанство за 2005-2007 г., особено чувствително през 2007 г. (почти 30%).

Като неблагоприятни мо­гат да се оценят промените във вътрешносекторната структура на индустрията. Най-динамичният подотра­съл в индустриалния сек­тор е строителството, кое­то логично се съгласува с повишаването на нормата на натрупване.

България съумя да прео­долее инвестиционната си плахост след катаклизмите от средата на 90-те години на XX в., но сега на дневен ред са въпросите за това къде се инвестира, защо там се инвестира и как се инвестира. Замразяват се ресурси в непроизводител­ни дейности в търсене на сигурност и бягство от фи­нансово икономически от­ношения в силно корупционна обкръжаваща среда. Екстраполацията на нало­жилия се модел на поведе­ние и развитие задълбочава икономическите неравновесия до поредното трусово осъзнаване. Неговото прео­доляване предполага про­веждането на ангажирани управленски въздействия най-вече за подобряване на функционирането и на ка­чеството на институциите.


Снимка на четири колони -Проблемът на България е, че огромна част от инвестициите се насочват към непроизводителни дейности като масовото интензивно застрояване, което може да се види по Черноморието дори през активния сезон.
06.06-12.06.2008 г., с. 24


По 1 милиард евро инвестирани на месец в недвижимости в ЦИЕ


20% ръст на офис площите през 2008 г. и 2009 г. прогнозират експертите в бранша


^ ТЕДИ СЕВДАЛОВА

За първите три месеца на 2008 година в Централна и източна Европа са инвестирани сумар­но 3 млрд. евро в недвижими имоти. Или по 1 милиард евро средно на месец. Това е 21 % от общо инвестира­ните средства за 2007 г., показва доклад на консултантската агенция за недвижими имоти СВ Richard Ellis. Според нейните експерти се наблю­дава тенденция на изместване на фокуса на инвеститорите от цент­ралноевропейските страни, като Полша, Чехия и Унгария, към тези от източна и югоизточна Европа. Ос­вен това се отчита, че забавянето на инвестиционната активност в секто­ра на недвижимите имоти в свето­вен мащаб, към момента няма сериозно отражение върху страните от ЦИЕ.

От СВ Richard Ellis отчита още, че австрийските и немските инвестици­онни фондове остават на челни по­зиции по вложения в региона. Русия запазва атрактивността си институ­ционалните инвеститори, като те разчитат на годишна доходност от порядъка на 7,5 на сто.

В същото време по данни на аген­ция "БЕСТ-Недвижимост", цитирана от БГНЕС, се оказва, че през 2007 г. руснаците са били най-активни в търсенето на жилища в Европа. Го­дишният ръст на търсенето на жили­ща в Европа сред руснаците за ми­налата година е 60-70, като основният интерес е бил към България (23%) и Черна Гора (17%).

От СВ Richard Ellis съобщават още, че търсенето на офиси в регио­на продължава да бъде силно.

Прогнозата на Cushman & Wakefield е, че бумът в строителст­вото на офис площи в Европа ще продължи и през тази и следваща­та година, като се предвижда ръстът в новите офис площи да достигне 20%. Голяма част от новите офис площи се очаква да бъдат построени в страните от централна и източна Европа. Анализаторите на компани­ята смятат още, че новопостроени­те площи в Европа за периода 2008-2009 г. да достигнат 22 млн. кв. м.

Най-голям ръст за същия период се прогнозира отново за Русия - 3.2 млн. кв.м, следвана от Украйна, Ис­пания, Румъния и Полша.

За България от Colliers International България прогнозираха, че до края на тази година на пазара ще излязат 80-100 хил. кв. м офиси, излизат на пазара до края 2008 г. Това прогнози­раха от Colliers International Бълга­рия. Според управляващият дирек­тор на от Colliers International Бълга­рия Атанас Гаров предлагането ня­ма да нарасне много, което предпо­лага ръст на цените. Според него на­еми за офиси извън центъра близо до 20 евро на квадрат в момента са прекалено високи и са неустойчиви.
06.06-12.06.2008 г., с. 23-25


Държавата ще строи 3 язовира със заем от Световната банка


Вадят 200 милиона лева от Бюджет 2008 за три магистрали


Започнаха да "изтичат” първите имена на харесани за поста на бъдещия пътен шеф


^ ТЕОДОРА ТОДОРОВА

Шмилйона лева, заделени за непредвидени разходи и структурни проекти, да бъдат извадени от бюджета за строителни работи по наши магистрали. Това предлагат министъ­рът на регионалното разви­тие и благоустройството Асен Гагаузов и колегата му Пламен Орешарски. Предложението за израз­ходването на 200 млн. лева от бюджета е готово и е представено на премиера. Заради отсъствието на фи­нансовия министър, най-ве­роятно вземането на това решение ще бъде отложено със седмица.

"Печелившите" магист­рали са "Хемус", "Тракия" и "Марица".

Според финансовата обосновка към предложе­нието за изваждането на въпросните 200 милиона лева, 50 на сто от тях са предвидени за магистрала "Тракия". 100-те милиона лева се искат за строителст­вото на отсечката Стара За­гора - Карнобат, която трябваше да е една от изгра­дените отсечки според про­валения концесионен дого­вор.

Според строителния ми­нистър Асен Гагаузов всич­ки имоти, които се намират по маршрута на магистралата вече са отчуждени и собстве­ниците им са обезщетени. За строителството на участъка Стара Загора - Карнобат ще се обявят международни търгове, съобщи още Гагау­зов.

Процедурите ще се про­веждат от пътния фонд, кой­то в момента се преструкту­рира в агенция, която ще е на пряко подчинение на Минис­терския съвет. Бъдещето на пътния фонд, както и начи­нът, по който ще се управля­ва трябва да станат ясни до 15 юни. Междувременно вече "изтече" едно от имената на бъдещия управник на пътна­та агенция. Според източни­ци на" Политика" един от об­съжданите кандидатите Цве­та Каменова, която е дирек­тор на дирекция "Икономи­ческа и социална политика" в Министерския съвет. В мо­мента Каменова оглавява междуведомствената експер­тна група, която до средата на месеца трябва да е решила в какво точно ще се превърне сегашния фонд "Републи­канска пътна инфраструкту­ра". Тя беше създадена по предложение на вицепремие­ра Меглена Плугчиева.

Сегашният и.д. пътен шеф Милош Поцков ще бъде пен­сиониран или ще остане като главен секретар на новата агенция.

Освен 100-те милиона лева за" Тракия", други 60 милио­на лева ще се искат за нужди­те на строителните работи на Южната дъга на Околовръс­тния път в София. 22 от от­пуснатите 200 милиона лева ще отидат и за отчуждаване на терени по "Хемус", както и за магистрала "Марица".

Точно как ще се разпределят исканите пари ще стане ясно след правителственото засе­дание, на което трябва да бъ­де одобрено отпускането им. Докато казусът с построяването на магистрала "Тра­кия" буксува вече 6-а година поред, усвояването на европарите за пътища вече старти­ра. През седмицата бяха под­писани първите 14 договора по Оперативна програма "Регионално развитие". С тях ще бъдат ремонтирани и реконструирани 180 км път­ни отсечка, собственост на общините. Договорите са на обща стойност 65 милиона евро и се финансират по мяр­ка " Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и ре­конструкция на общинска пътна мрежа" от оператив­ната програма. Цялото фи­нансиране по тази мярка е 125,272 милиона лева, от ко­ито 106,481 се предоставят от Европейския съюз.

Бенефициенти по догово­рите са общините Благоевг­рад, Попово, Нови пазар, Търговище, Кърджали, Ло­веч, Лясковец, Сандански, Горна Оряховица, Созопол, Мездра, Варна, Аксаково и Самоков. Проектът на общи­на Попово е първият подаден проект по Оперативна прог­рама „Регионално развитие" 2007-2013. Те трябва да за­вършат своите проекти в срок от 24 месеца.


Снимка на две колони - Откакто и докато пътният фонд е на тройно подчинение, министри­те Орешарски и Гагаузов трябва да обсъждат заедно разпределението на парите за пътища.

Снимка на четири колони - 22 милиона лева се искат за отчужда­ване на зае­ми по магист­рала "Хемус", която ще бъ­де достроя­вана на концесия.


3 язовира със заем от Световната банка ще строи държавата


Всички язовири, които трябва да бъ­дат доизградени или рехабилитирани ще влязат в експлоатация до 2014 г. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагау­зов при откриването на 76-тата годишна среща на Международната комисия по го­лемите язовири в НДК.

В процес на подготовка е проект, който ще се финансира от Международната бан­ка за възстановяване и развитие (Световна банка). В него е включено изграждането на три язовира с основно предназначение пи­тейно водоснабдяване - Луда Яна, Нейковци и Пловдивци. Проектът ще включва и рехабилитация на язовирната стена на язо­вир Студена, която е в експлоатация около 60 години.

В правителствената стратегия за изг­раждане на техническата инфраструктура на страната са включени и други язовири, които ще бъдат предмет на проектиране и изграждане през следващите години.

Министър Гагаузов припомни, че строи­телството на язовири у нас има дългого­дишни традиции и още в средата на мина­лия век у нас са изграждани големи язовир­ни стени. Българските хидротехници са проектирали и изградили над 2000 язови­ра, десетки водноелектрически централи и 40 хвостохранилища, допълни той.
06.06-12.06.2008 г., с. 26


Снимка на три колони - Проектът за изграждане на най-големия офис център в България - European Trade Center (Европейски Търговски Център) беше официално представен на. Той ще предоставя трета генерация клас А офисни площи. European Trade Center, който се намира на бул. „Цариградско шосе" в столицата, включва и най-високата (65 м.) офис сграда в строеж в страната. European Trade Center се състои от пет клас А офис сгради с обща РЗП от 70 000 кв. м.
06.06-12.06.2008 г., с. 26-27


КТБ е сред основните партньори на Международния икономически форум „Дунав”


ПОЛИТИКА

Проекти за развитие на бизнеса в Северозапад­на България се разиск­ват по време на Между­народния икономичес­ки форум " Дунав", който се про­вежда на 10 и 11 юни във Враца. Форумът е част от стратегията за подпомагане на икономичес­кия климат в региона и е под егидата на Министерството на икономиката и енергетиката. Съорганизатори на инициатива­та са Български икономически форум (БИФ) и Община Враца.

Сред партньорите на тазго­дишния форум са Корпоративна търговска банка (КТБ), Обеди­нена българска банка (ОББ)и Интернешънъл Асет Банк.

В дискусията, посветена на възможностите за финансиране на бизнеса при усвояването на средства по програми на ЕС участва Златозар Сурлеков. Той е член на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка. КТБ е специализирана в корпо­ративното банкиране с приори­тети в областта на инфраструк­тура, енергетика, строителство и недвижими имоти, съобщи председателят на Надзорния съ­вет на банката Цветан Василев. В събитието участват над 350 представители на бизнеса, дър­жавните и общински админист­рации и неправителствения сек­тор от Румъния, Сърбия и Бъл­гария. Това каза председателя на БИФ - Георги Табаков. Основните теми на форума са трансграничното сътрудничество, нед­вижими имоти, транспортна и логистична инфраструктура, енергетика и енергийна ефек­тивност, земеделие и агробизнес, пазар на труда.


Снимка на две колони – Цветан Василев Председател на Надзорния съвет
06.06.2008 г., с. 1


Снимка на пет колони - Прословутите ромски мезонети в "Шекер махала" в Пловдив, построени с евросредства, са потънали в боклуци. Кметът на града Славчо Атанасов поръча на експертите си да му подготвят цялостна стратегия за справяне с проблема.
06.06.2008 г., с. 2


ДСБ скочи и срещу Сметната палата


Любен Обретенов


Активизирането на ДСБ по всички политически фронтове през последните дни не подмина вчера и Сметната палата. Хората на Иван Костов обвиниха шефа й проф. Валери Димитров, че укрива информация за скандални сделки с военни имоти. Според тъмносините това се прави, за да се прикрие бившият министър на отбраната Николай Свинаров, с когото Димитров бе съпартиец в предишния парламент.

"Докладът на Сметната палата за сделките с военни имоти за периода януари 1998 г. - декември 2005 г. е бил предоставен на парламентарните комисии по отбрана и за борба с корупцията, но в различен обем". Това обяви зам.-шефът на ПГ на ДСБ Веселин Методиев. В комисията по отбрана докладът бил от 76 страници, а в другата комисия - 34. Освен това в единия случай не носел подпис и печат. Асен Агов пък допълни, че разполага с пълен доклад, който бил секретен, но не е изпратен в секретното деловодство на НС. От администрацията на НС веднага го опровергаха.

Реакцията на Сметната палата бе, че, спазвайки законите, изготвят два документа - одитен и въз основа на него обобщен доклад. Във втория се съдържали най-важните констатации, изводи, оценки и препоръки. И двата са публични. Докладът с резултатите от одита на сделките в МО е пратен на премиера и на шефа на комисията по отбрана в НС. Той действително е от 35 листа. Шефът на комисията за борба с корупцията Бойко Великов обаче е поискал пълния одит от 76 страници, който също е предоставен. "Нищо за сделките с имоти на МО не е спестено", бе категоричен Великов. "Не виждам причина да се твърди, че има опити за прикриване", коментира и Николай Свинаров.

Шефът на комисията по отбрана Ангел Найденов засили драматизма, като обясни, че при него са постъпвали четири доклада - за извършена проверка и препоръки на палатата за разпореждането с имущество на МО, за бюджета и финансовата програма на военното ведомство, а третият и четвъртият са от проверките на Николай Цонев в ИА ''Държавна собственост на МО'' и 'Воинтех''.
06.06.2008 г., с. 3


Харченето на излишъка тази година започва отрано


Цветелина Соколова


За пръв път, откакто държавата умишлено поддържа висок бюджетен излишък, той няма да се похарчи наведнъж през декември. "В момента се подготвя бюджетна корекция във връзка с преизпълнението на приходите. Такава ще има преди лятната ваканция на НС, а също и през есента", обясниха пред "Сега" депутати от управляващата коалиция. Целта е да не се повтаря практиката разпределението на милиардите да става набързо и непрозрачно в дните преди Нова година.

Към края на април бюджетът е "на плюс" с рекордните 2.7 млрд. лв., от които обаче 600 млн. лв. са европейски средства и ще бъдат изхарчени за плащания по проекти. Въпреки обясненията на финансовото министерство, че големите разходи тепърва предстоят, още отсега е ясно, че преизпълнението значително ще надхвърли заложения в бюджета излишък от 3%, или 1.8 млрд. лв. Актуализацията, която готвят управляващите, предвижда парите да се дадат само за инфраструктурни проекти, за да не се стимулира инфлацията.

Бюджетната комисия отхвърли вчера проектите на опозицията за сваляне на ДДС от 20 на 18%. Сините разкритикуваха левицата, че не спазва предизборното си обещание за сваляне на налога. "Отказахме се да намаляваме данъка, защото решихме, че приоритет са доходите на хората, а и не можем да дебалансираме единствения по-стабилен данък в държавата", отговори Румен Овчаров. Той твърди, че подобна стъпка не би намалила цените на стоките. Загубите за бюджета от свалянето на ставката биха били 900 млн. лв. само за 2009 г. Според Алиосман Имамов от ДПС за 2009 г. обаче могат да се обсъждат по-ниски ставки на ДДС за стоки, при които няма да се стигне до надуване на инфлацията.06.06.2008 г., с. 5


21 дка в общински парк в София се оказаха частни


Собствеността на терена е пълна мистерия


Таня Петрова


Съдбата на бъдещия общински парк "Възраждане", който трябва да бъде изграден в съседство със "Зона Б5", увисна с нови 21 декара. Въпреки спокойствието на Столична община, че тази земя е общинска, частната фирма "Сигма ремонт" се е сдобила с нотариален акт за собственост. Около документа вчера се появиха серия от спекулации, а земята в крайна сметка може да се окаже законно придобита.

За издадения акт за собственост на "Сигма ремонт" предупредиха съветници от БСП. Според представените от тях документи земята е била включена в капитала на скандалната "Софийски имоти" през далечната 1996 г. и оттогава насам няма данни с нея да са извършвани сделки. През 2005 г. общинският съвет дава благословията си теренът да бъде изкаран от капитала на "Софийски имоти" и използван за бъдещия парк. "Това не е попречило през 2006 г. район "Възраждане" да издаде на частниците скица на имота, същото е направила тази година и общинската фирма "ГИС-София". Нотариалният акт е от 21 май", обясни Жельо Бойчев от БСП.

Кметът Бойко Борисов реагира светкавично след пресконференцията на БСП и обяви, че пръв е сигнализирал за проблема. В понеделник той информирал за това и главния прокурор Борис Велчев. На район "Възраждане" пък разпоредил да не издава документи на фирмата до изясняване на въпроса със собствеността. Освен това заповядал на шефа на "Софийски имоти" да заведе иск за собственост.

Кметицата на "Възраждане" Ева Сеизова вчера се усъмни, че нотариалният акт е фалшив. "Издадох само служебна скица по искане на дирекция "Общинска собственост" в Столична община, нямам идея как се е озовала тя във фирмата", обясни Сеизова пред "Медиапул". Според нея към конкретната фирма и нотариуса трябва да се подхожда внимателно.

Проверка на "Сега" обаче показа, че земята може да е придобита от частника напълно законно. "Сигма ремонт" е 100% собственост на "Сигма рент". Тя е участвала в приватизацията на бившето общинско дружество "СКГТ-Авторемонт". Дружеството е разполагало с голяма база именно в този район. Според източници на "Сега" предприятието е продадено на търг заедно с този имот, включен в капитала му. Това е отбелязано и в регистъра на собствеността на "Софийски имоти". В него пише, че общинското дружество е собственик на голям имот в "Зона Б-5-4", но без терен от 24 435 кв.м.
06.06.2008 г., с. 5


Брюкселска честитка за българската "Натура"


Милен Енчев


Европейската комисия откри процедура срещу България вчера заради неизпълнение на директивата за птиците при определянето на зоните за екомрежата "Натура 2000". В първо писмено предупреждение комисията разкритикува правителството, че е орязало прекомерно 6 от предложените места за птици и така не е осигурило защита на някои от най-редките за Европа пернати. Става дума за зоните Рила, Пирин, Западни Родопи, Централен Балкан, Калиакра и Ломовете. Всяко намаляване на проектозона с над 25% се брои от комисията за сериозно, а зона Калиакра е свита с 34% от първоначално предложената си площ, Рила и Пирин са смалени наполовина, при другите намалението е още по-драстично. Редукцията на 6-те е оставила вън от мрежата част от популациите на 36 от най-застрашените в Европа видове птици у нас. Въпреки упреците екоминистерството ще защити позицията на правителството и до 2 месеца ще представи в ЕК цялата научна информация в полза на решението му, коментира министърът Джевдет Чакъров.

Междувременно еколози предупредиха, че ако изсичането на рилските гори от някогашния буфер на Национален парк "Рила" продължи, скоро София може да се окаже пред проблем с питейната си вода. Столицата се водоснабдява от яз. "Искър", а р. Искър напоследък прелива заради обезлесените площи и влачи кални наноси в язовира.
06.06.2008 г., с. 6


Търгът за гара "Пионер" започва от 115 млн. лв.


Според брокери теренът ще се продаде с 25%-30% по-скъпо


Христо Николов


Теренът от 60 дка на едновремешната гара "Пионер" в столичния квартал "Дианабад" отива на търг с тайно наддаване при начална цена 115 млн. лв. Очаква се търгът да се обяви в близките 10 дни, съобщиха вчера министрите на транспорта и на строителството Петър Мутафчиев и Асен Гагаузов.

Парцелът, който се подготвя за продажба от две години насам, принадлежи на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Гарата не се използва от години, а част от терена е превърнат в магазини и складове за строителни материали. Дори да се продаде на първоначалната цена, един кв. метър ще излезе 971 евро, което е значително по-скъпо дори от терените в регулация в този район. В "Дианабад" и по бул. "Симеоновско шосе" парцелите, върху които може да се строи, се продават за максимум 220-230 евро за квадрат.

"Комисия, в която влизат представители на общината, на МРРБ и на транспортното министерство, още пише условията за участие в търга. Но се знае, че депозитът за участие ще е 20 млн. лв.", каза пред "Сега" Асен Гагаузов. Предложенията за участие ще се приемат в рамките на 30 дни след обявата, а самият търг ще се състои до 60 дни след публикацията. Приходите ще са изцяло за жп компанията. "Надяваме се най-късно в началото на август парите да влязат в НКЖИ", коментира вчера шефът й Антон Гинев.

Вчера големите компании за недвижими имоти реагираха противоречиво на новината. Според шефа на "Орвитекс" Орлин Владиков първоначалната цена е безумно висока и търгът може да се провали. Собственикът на "Явлена" Страхил Иванов пък подчерта, че в София вече почти не са останали такива атрактивни терени за строителство и вероятно ще има голям интерес и доста участници, което може да вдигне цената с 25%-30%.


УДОБСТВА


Теренът на гара "Пионер" е ограден от три страни с парк, а от четвъртата граничи с бул. "Симеоновско шосе". Оттук ще минава заложеният в генплана на София нов булевард, който ще минава край сегашната гара "Пионер" и ще излиза на "Цариградско шосе". Това прави терена още по-атрактивен.06.06.2008 г., с. 6


Гагаузов взима концесиите за пясък и мрамор от общините


Юлиана Бончева


Държавата ще отнеме от общините находищата със строителни материали. Това предвижда поправка в Закона за подземните богатства, предложена от правителството. Парламентът вчера прие на първо четене проекта, според който всички концесии за добив на пясък, чакъл, гипс, кварц, мрамор, варовик и т.н. вече ще се дават само от строителния министър. Сега с малките кариери, от които се вадят до 10 000 куб. метра материал годишно, се разпореждат общините, на чиято територия се намират богатствата.

Експерти вече предупредиха, че предложените поправки газят Конституцията, защото държавата няма право да отнема собственост от местната власт, освен ако не осигури съответно обезщетение. Това, че общините ще получават до 30% от концесионните приходи за съответните находища, не е компенсация, защото и при сегашните правила те взимат същите проценти.

В същото време правителството не е възприело предложенията на бранша да бъде създадена геоложка полиция. Преди месеци от Българската минна камара обявиха, че 50% от добива на инертни материали в България е криминален, и призоваха за драконовски мерки срещу незаконните експлоататори на подземни богатства.

Снимка на една колона - Асен Гагаузов
06.06.2008 г., с. 6


Огромни опашки за наши визи в Москва


Тълпи от руснаци, чакащи визи за България, се събират в последните дни пред българското посолство в Москва, съобщиха руските медии. Пред агенция "Фокус" собственичка на туристическа агенция, работеща с руски туристи в Бургас, разкри, че руските й колеги се нареждат от 6 часа сутринта. От мисията викали поименно големите туроператори и ако някой недоволства, рискува да му отнемат акредитацията.

"Не бих казал, че има проблем с издаването на визи в Русия за България", коментира зам.-министърът на външните работи Милен Керемедчиев. Той отчете, че има 54% увеличение на кандидатите за визи. Все пак идната седмица министерството ще изпрати там още служители и компютри, за да ускори работата, каза той.
06.06.2008 г., с. 6


Кабинетът даде на 2 свързани фирми


три кариери за строителни материали. "Минерал 2000" получи за 30 г. находище в Сливница и за 25 г. в Белоградчик. Същевременно хасковската "АБ" АД взе за 25 г. находище за мрамори в Свиленград. "Минерал 2000" е собственост на австрийско-българското "Бау Холдинг Бетайлигунгс Акциенгезелшафт", което притежава "Инжстрой София" и участва в консорциум с австрийската "Щрабаг" и "АБ" АД.
06.06.2008 г., с. 10


Анализ


Съветниците - много власт и малко отговорност


Най-близките служители до министрите и премиера са в сянка, правителственият пресцентър дава с мъка и най-малката информация, свързана с тях


^ Наделина Анева


Девет са явните съветници на премиера Сергей Станишев, които работят на щат или по граждански договор към политическия му кабинет. Тяхната работа е да формират мнения, да предлагат политики, да подготвят документи, да участват в комисии за избор на важни длъжности. Те остават встрани от обществения интерес и най-често могат да бъдат забелязани по време на задграничните командировки на премиера. Съветниците не подават имуществени декларации и не обявяват конфликт на интереси, независимо че са най-близко до премиера. Съветниците на Станишев никъде не са обявени публично и затова вестник "Сега" поиска данни за тях по закона за достъп до обществена информация. От правителствената пресслужба предоставиха само двете им имена, вероятно за да не може да се направи справка за участие във фирми и фондации. В тайна запазиха и времето, от което заемат този пост, защото според шефа на правителствения пресцентър Таня Джаджева това са лични данни. Не съобщиха и сферите, в които подпомагат работата на премиера. Причината - нямали ресори и отговаряли за всичко. Двама от съветниците са назначени на граждански договор - Лидия Руменова и Росен Карадимов.

Неофициално обаче се знае, че Валентин Радомирски е ангажиран с въпросите на външната политика. 31-годишният Драгомир Стойнев дава съвети в областта на икономиката. За връзка с медиите, синдикатите и работодателите отговаря Ивайло Данаилов. Лидия Руменова се занимава с имотни въпроси и връщане на земите. Иван Дочев отговаря за военните въпроси. Той е и секретар на междуведомствения съвет по ВПК и мобилизационната готовност на страната. Калин Славов следи здравеопазването. Ценка Василева има едни от най-силните позиции в Министерския съвет, но не е ясно по какво точно съветва премиера, скрито зад понятието "секторни политики".

Още двама премиерски съветници са с не съвсем ясни функции. Росен Карадимов, който вече трета година се спряга като бъдещ говорител на кабинета, засега е натоварен да пише словата на премиера. Ирена Борисова може би е с най-силни позиции пред Станишев. "Май го съветвала нещо за протокола, макар че в МС има цяла дирекция "Правителствен протокол", опитват се да се ориентират служители от сградата на "Дондуков" 1. Тя е около 30-годишна и служители в МС разказват, че стои в стаята преди премиерския кабинет, при секретарките. По време на задгранични визити на премиера попада много по-често в списъка с официалната делегация от някои други съветници като Лидия Руменова, Иван Дочев и Калин Стоев.

През миналата година например Ирена Борисова е пътувала с фалкона за четири дни до Лондон и за два - до Брюксел. За 7 дни се е разходила до Индия и за още три до Тел Авив. Общо за пътешествията й МС е платил 6 850,31 лв. за 16 дни. За първите три месеца на тази година съветничката е ходила само до Молдова за три дни. Ирена Борисова е от Кюстендил и е близка с депутатката Мая Манолова. По-рано тя беше началник на кабинета на лидера на БСП Станишев на "Позитано" 20. Сега се чува, че се гласи да става PR на ДАНС.

Интересни пътувания има и другият съветник на премиера Ивайло Данаилов, с когото те са приятели от доста по-рано. Данаилов е бивш журналист. Макар че отговаря за връзките със синдикатите, през миналата година той е бил в Индия, Хърватия, Азербайджан, Армения, Грузия. Пътувал е заедно с Ирена Борисова за Тел Авив на 24 април миналата година. Заедно с тях е бил и Азер Меликов, който е назначен на длъжност експерт към политическия кабинет, но това не му пречи да оглавява борда на "Информационно обслужване" - фирмата, която брои гласовете на изборите. Предишното работно място на Меликов е в международния отдел на "Позитано" 20, което беше и първото работно място на Сергей Станишев.

Тази година само за първите три месеца Ивайло Данаилов е бил в Молдова и Австрия. Тук забележителното е, че билетът му до Виена е струвал 1123 евро.

В отговор на депутатско питане премиерът Сергей Станишев обясни в парламента, че съветниците се назначават след конкурс на трудов договор. Според 47 МПС от 2004 г. те трябва да имат завършена образователна степен "Магистър", минимален ранг "Първи младши" или девет години професионален опит.

Бърз преглед на съветническите назначения обаче сочи, че само хора, които идват от "Позитано" 20 или са били в Евролевицата, са успели да се справят с конкурса. Ивайло Данаилов, Ирена Борисова и Росен Карадимов само смениха кабинетите си от "Позитано" на "Дондуков". Още при приемането на поста от Станишев Борисова вече беше издържала конкурса. Но може би това е дребнаво. Все пак като много близки до премиера е нормално това да са хора, които той познава отпреди и им има доверие.

Валентин Радомирски и бившият съветник на премиера Петко Сертов, който оглави Държавната агенция за национална сигурност, са от кръга около шефа на премиерския кабинет Филип Боков. И двамата са бивши съветници на президента Първанов.

Радомирски е завършил Института за международни отношения в Москва. Бил е пълномощен министър в Москва, заемал е дипломатически пост и в Лондон. От 1999 г. Радомирски е шеф на "Арсенал трейдинг", която е собственост на "Арсенал" АД. През 2006 г. той напуска фирмата и поста поема синът му Момчил Валентинов Радомирски. От 5 април миналата година съветникът на премиера е в борда на "Булгаргаз холдинг" .

Младият съветник Драгомир Стойнев също идва по президентска линия. Той е завършил Сорбоната и е специализирал във френското училище за висши кадри и политици ЕНА. Работил е в Дирекция "Стратегическо планиране и управление" на МС. През 2006 и 2007 г. е съавтор на годишния икономически доклад на президента Георги Първанов.

Доста стремителна и спорна е кариерата на съветничката Ценка Василева. Тя е с медицинско образование и след 10 години работа в димитровградската болница става общински съветник в града през 1991 г. След това става зам. областен и областен управител в Хасково. Била е експерт в парламентарната комисия по социална политика и главен секретар на Съюза за икономическо развитие. По-известна е обаче като шефката на кабинета на царския министър Димитър Калчев. Името й беше замесено в корупционен скандал през 2002 г. , но така и не се разбра имаше ли проверка по случая. Маргарита Михнева я обвини, че е взела рушвет като областен управител заради имот. Депутатът Минчо Христов обясни на премиера от трибуната на НС, че по времето, когато Василева била зам. областен управител , била отстранена въз основа на ревизионен акт за финансови злоупотреби от правителството на Беров. Според Христов докладът се намирал в деловодството на МС. Така или иначе в правителството на Сакскобургготски Василева беше шеф на кабинета на министъра на държавната администрация Димитър Калчев.

След това Ценка Василева спечели доверието и на премиера Станишев. Неофициално се твърди, че тя е силна, защото е в добри отношения с ДПС.

Съветникът Калин Славов е член на УС на НЗОК, а експертката Таня Лилова е член на контролния съвет на НЗОК и член на ръководството на Националния жилищно-компенсационен фонд.

Общо седем са експертите към политическия кабинет на премиера - Таня Лилова, Азер Меликов, Ана Ананиева, Ваня Иванова, Гергана Карааланова, Маргарита Николова и Невена Алексиева.

Твърде интересни са и съветниците на вицепремиерите. Оказа се, че Айруш Хаджи едновременно съветва министърката на бедствията Емел Етем и е в борда на държавното предприятие "Земинвест", което е към Министерството на земеделието. Собственост на "Земинвест" е и прелелият миналата година язовир "Домище" в община Кирково. Тогава Етем и Чакъров се заканиха да глобят "Земинвест", ето че се оказва, че се надзирава от съветник на вицепремиера.

Наричат Айруш Хаджи несменяемия политик въпреки скандалите около неговото име. Той е сред основателите на ДПС, бил е зам.-шеф на движението, депутат, работеше в дирекцията по вероизповеданията, бизнесмен. Стана прословут с рибарниците си по Места. Другите двама съветници на Етем са Ина Ахмедова и Мая Георгиева-Котларска. Авторката на закона за бедствията Мая Георгиева е била за няколко месеца в управата на Националния компенсационен жилищен фонд.

Четирима са членовете на политическия кабинет на вицепремиера Ивайло Калфин. Освен шефа на кабинета Веселин Вълчев го съветват Боян Иванчев, Марияна Кордова и Мирослав Попов. Шеф на кабинета на вицепремиера Даниел Вълчев е Валерия Николова, а съветник е Лилия Николова. И двете са в борда на "Академика 2000".

Както се вижда, работата на съветниците е достатъчно отговорна и много малко осветена. Тяхната задача наистина е да стоят "зад кадър", но със сигурност е по-добре поне да се знае какво получават и за кого лобират. Така разговорът за предотвратяване конфликта на интереси ще бъде по-лесен.


Снимка на три колони - Още когато Станишев влезе в премиерския си кабинет за първи път, Ирена Борисова /втората от дясно/ вече беше спечелила конкурса за съветник по протокола. Първата вляво е шефът на правителствения протокол Боряна Симеонова.
25-tip-referencii-vashi-dejstviya-svetlana-ivanova-iskusstvo-podbora-personala-kak-ocenit-cheloveka-za-chas-alpina.html
25-transportnie-mashini-neprerivnogo-dejstviya-n-i-nikiforov-gl-1-ya-n-otenij-gl-23-.html
25-trebovaniya-k-vozdushno-teplovomu-rezhimu-sanitarno-epidemiologicheskie-pravila.html
25-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-psihologiya-dlya-specialnosti.html
25-uchitelyu-muziki-i-mhk-metodicheskie-rekomendacii-petropavlovsk-kamchatskij-2009-bbk-74-204-4-o-64.html
25-vedenie-buhgalterskogo-ucheta-rukovodstvo-vsyo-o-malom-predprinimatelstve-poln-prakt-ruk.html
 • education.largereferat.info/1-predostavlenie-sceni-48-h-72-h-08-s-pavilonom-komplektom-zvukovogo-oborudovaniya-dlya-provedeniya-meropriyatiya-i-repeticij.html
 • gramota.largereferat.info/zadachi-razvivat-umenie-uchashihsya-stroit-svyaznoe-soobshenie-na-zadannuyu-temu-sovershenstvovat-naviki-prakticheskogo-vladeniya-yazikom-povisit-interes-k-izucheniyu-inostrannogo-yazika.html
 • thesis.largereferat.info/primernie-vidi-integracii-oblasti-hudozhestvennoe-tvorchestvo-osnovnaya-obsheobrazovatelnaya-programma-municipalnogo.html
 • thescience.largereferat.info/k-ekzistencialnim-osnovaniyam-sobstvennosti.html
 • desk.largereferat.info/plehanova-t-f-tekst-kak-dialog-monografiya-t-f-plehanova-mn-mglu-2003-251-s-stranica-7.html
 • literatura.largereferat.info/saz-raldari-pnn-ataui-pnn-ou-dstemelk-keshen.html
 • uchebnik.largereferat.info/upravlenie-kachestvom-ponyatie-kachestva-doklad-komu-hvatit-v-konce-kursa-voprosi-po-propushennim-lekciyam.html
 • reading.largereferat.info/kratkaya-spravka-o-nauchno-pedagogicheskoj-deyatelnosti-kozlyakova-v-v.html
 • thescience.largereferat.info/ii-izmeneniya-proizoshedshie-v-spiske-affilirovannih-lic-za-period-spisok-affilirovannih-lic-otkritoe-akcionernoe.html
 • thesis.largereferat.info/programma-obespecheniya-bezopasnosti-poletov-yavlyaetsya-obemnim-dokumentom-vklyuchayushim-bolshoe-chislo-svyazannih-s-bezopasnostyu-mer-napravlennih-na-dostizhenie-celej-programmi.html
 • doklad.largereferat.info/vneklassnoe-meropriyatie-po-himii-eta-udivitelnaya-himiya.html
 • assessments.largereferat.info/dilemma-polkovnika-sandlersa-kniga-predstavlyaet-soboj-sbornik-ocherkov-o-naibolee-tyazhelih-katastrofah.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/razdel-i-rasprostranenie-hristianstva-do-100-goda-predislovie.html
 • tests.largereferat.info/kursovaya-rabota-na-temu-finansovij-analiz-effektivnosti-organizacii-oplati-truda.html
 • university.largereferat.info/eto-patologicheskoe-vibuhanie-stenok-aorti-naibolee-chastoj-prichinoj-vozniknoveniya-anevrizmi-aorti-yavlyaetsya-ateroskleroz-anevrizma-aorti-opasnoe-zabolevanie.html
 • grade.largereferat.info/municipalnaya-celevaya-programma-povishenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-na-territorii-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-salehard-v-2007-2012-godah-pasport-programmi.html
 • urok.largereferat.info/poyasnitelnaya-zapiska-postupayushij-v-aspiranturu-po-napravleniyu-podgotovki-44-06-01-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki-profil-13-00-05-teoriya-metodika-i-organizaciya-socialno-kulturnoj-deyatelnosti.html
 • nauka.largereferat.info/vokrug-ploshadi-farneze-01-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime.html
 • bukva.largereferat.info/organizacionno-pravovie-formi-strahovaniya.html
 • thescience.largereferat.info/grafik-provedeniya-obzornih-lekcij-gak-i-zashiti-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-po-specialnosti-yurisprudenciya-na-2011-g.html
 • school.largereferat.info/lekcionnij-kompleks-tema-osnovi-informatizacii-obshego-srednego-obrazovaniya-cel-lekcii-poznakomit-s-osnovami-informatizacii-srednego-obrazovaniya-stranica-9.html
 • tasks.largereferat.info/24-istoriya-razvitiya-i-sovershenstvovaniya-proizvodstva-tehnologiya-energonasishennih-materialov-i-izdelij-vseh-form.html
 • institut.largereferat.info/spravochnik-shkolnika-fizika-m-1995.html
 • institute.largereferat.info/glava-2-bankovskaya-sistema-rossii-reshenie-nasushnih-problem-put-k-uspeshnomu-razvitiyu-bankov-25.html
 • literature.largereferat.info/blm-beru-salasi-bojinsha-indikatordi-toltiru-tslder.html
 • essay.largereferat.info/diagnoz-grafomanii-galina-shekina1-o-polze-egoizma-yazika-literaturnaya-artel-stupeni.html
 • laboratornaya.largereferat.info/programma-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnim-uchastiem-ispolzovanie-cifrovih-sredstv-obucheniya-i-robototehniki-v-obshem-i-professionalnom-obrazovanii-opit-problemi-perspektivi.html
 • ekzamen.largereferat.info/sovremennie-problemi-ohrani-prirodi-chast-4.html
 • klass.largereferat.info/andrej-parshev-pochemu-rossiya-ne-amerika-stranica-6.html
 • books.largereferat.info/boi-bez-pravil-nakazanie-detej.html
 • gramota.largereferat.info/zamorskij-gost-scenarij-novogodnego-prazdnika-dlya-detej-4-5-let.html
 • desk.largereferat.info/pesticidi-groza-vreditelyam-sornyakam-i-boleznyam.html
 • composition.largereferat.info/polusvoboda-obedinenij-s-8-blagotvoritelnij-fond-advita-u-dvadcati-chelovek-mogut-konchitsya-dengi-u-dvuhsot.html
 • gramota.largereferat.info/za-perioda-01-01-2005-31-12-2005-g-sglasno-zakona-za-upravlenie-na-otpadcite-sa-izvrsheni-343-br-proverki-izdadeni-sa-133-br-predpisaniya-i-sa-sstaveni.html
 • grade.largereferat.info/novosti-dochernih-kompanij-oao-dgk-monitoring-sredstv-massovoj-informacii-6-aprelya-2011-goda.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.